Opleidingen

Hier vindt u de opleidingen die kunnen bijdragen aan een gezamenlijk opleidingstraject voor Systems Engineering in de GWW-sector. De reeds beschikbare opleidingen ziet u in het onderstaande overzicht. Medewerkers uit alle organisaties uit de GWW-sector kunnen informatie over opleidingen opvragen bij hun branchevertegenwoordiger . Alle opleidingen zijn met elkaar in lijn gebracht voor wat betreft de gehanteerde terminologie en de aanpak zoals deze is benoemd in de "Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector".

Het cursuspalet SE/RAMS van RWS is hier te downloaden.

lees hier over de e-learnings SE en RAMS van Rijkswaterstaat

(1) 1-Daagse Cursus "Introductie Systems Engineering"

Het doel van de opleiding is om de bekendheid met en het gebruik van de Leidraad SE te stimuleren, door de deelnemers op de hoogte te brengen van de begrippen en processen als omschreven in de Leidraad SE (‘één taal’). Tevens wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop SE bijdraagt aan een betere beheersing van projecten, de wijze waarop dit de eigen werkzaamheden beïnvloedt en de hulpmiddelen die daarbij beschikbaar zijn.

(2) 3,5-Daags cursus Verdieping SE "Van Projectopdracht tot contractspecificatie."

Hier vindt u alle sheets, oefeningen en voorbeelden zoals deze zijn gebruikt in de cursus Verdieping SE "Van Projectopdracht tot Vraagspecificatie." bij Rijkswaterstaat.

Als er aanleiding toe is worden de sheets bijgewerkt. Heeft u opmerkingen over de inhoud van de voorbeelden, stuurt u dan alstublieft een email aan Vragenloket.se@rws.nl.

Deze cursus hoort bij het Stappenplan SE. De cursussen worden ook genoemd als referentie-opleiding in de volgende RWS-rolprofielen: Rolprofiel Specificeerder, Rolprofiel Adviseur Systeemontwikkeling en Rolprofiel Adviseur Projectorganisatie.

 

(3) 1-Daagse Cursus "Value Engineering"

Value Engineering (VE) wordt gebruikt als besluitvormingsinstrument in verschillende stadia van projecten. In de opleiding raak je bekend met de methodiek en leer je voor je eigen project inschatten of het toepassen van VE zinvol is en zo ja, op welk moment en met welk doel.

ProRail past sinds 2002 de methodiek Value Engineering toe als besluitvormingsinstrument in verschillende stadia van haar projecten. Bij het toepassen van VE wordt met een multidisciplinair team in workshopvorm gestreefd naar kosteneffectieve oplossingen voor de benodigde functionaliteit binnen het project. En met succes. De resultaten van VE bij projecten zijn een gemiddelde besparing van 5 tot 10 procent en bij een aantal projecten zelfs een prestatieverbetering van gemiddeld 18 procent. Tijdens de opleiding krijg je een introductie op VE, komt de samenhang van VE met processen en andere technieken zoals deze ook binnen ProRail worden toegepast aan de orde en wordt ingegaan op praktijkervaringen. De opleidingsopzet gaat uit van een actieve inbreng van de deelnemers.

 

(4) Vastgestelde lesplannen door de stuurgroep 4P

Lesplannen zijn een basis voor partijen om bedrijfsspecifieke SE-opleidingen op te baseren.