Werkgroep Leidraad SE 3.0 van start! Gepubliceerd op: 28 maart 2012

Recentelijk is vanuit het 4P-overleg de werkgroep Leidraad Systems Engineering 3.0 ingesteld. In deze werkgroep zijn Rijkswaterstaat, ProRail, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en NL Ingenieurs vertegenwoordigd. De werkgroep is in het leven geroepen om de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren te verwerken in een nieuwe versie van de Leidraad Systems Engineering, die versie 2 van de Leidraad zal vervangen. Deze ervaringen hebben geleid tot nieuwe inzichten die nog onvoldoende belicht zijn in de huidige Leidraad.

Inzichten die een belangrijke plaats zullen krijgen in de nieuwe versie zijn onder andere:

De zachte kant:houding en gedrag, vaardigheden en de soft skills,in relatie tot binnen SE te onderkennen rollen, zijn even belangrijk als de harde kant(structuur en processen). In de huidige versie van de Leidraad is dit onderwerp summier belicht, in de nieuwe versie zal hier meer invulling aan worden gegeven.
Best practices: praktijkvoorbeelden zullen een belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe versie van de Leidraad, hiermee worden handvatten gegeven aan: ‘hoe doen wij projecten’.
Contractonafhankelijkheid: de huidige versie is geënt op D&C contracten, met de opkomst van verschillende contractvormen zal de nieuwe leidraad nog sterker contractonafhankelijk moeten worden.
ISO15288:In de huidige contracten krijgt de standaard ISO 15288(System life CycleProcesses) een steeds prominentere plek, de werkgroep zal dit meenemen in de ontwikkeling van de Leidraad.
Informatiemanagement: BIM(3D, 4D en 5D) begint een steeds belangrijker onderdeel te vormen van het ontwikkelproces. Wat is BIM precies? Hoe kan SE helpen structureren? Zijn vragen waarop de nieuwe versie antwoord zal trachten te geven.

Vrijdag 3 februari is de werkgroep van start gegaan. Wilt u ervaringen delen, heeft u opmerkingen of wilt u input leveren aan de werkgroep dan kunt u terecht bij de verschillende vertegenwoordigers:

Van links naar rechts:
Jeannette Kamerman (Rijkswaterstaat): jeannette.kamerman@rws.nl
Daan Alsem (NL-ingenieurs): d.alsem@royalhaskoning.com
Ton den Toom (ProRail): ton.dentoom@prorail.nl
Marco Vos (Vereniging van Waterbouwers): vox@vanoord.com
Leo van Ruijven (Uneto VNI): leo.vanruijven@croon.nl
Cees van Leeuwen (Bouwend Nederland): c.vanleeuwen@baminfraconsult.nl