Summerschool NL Ingenieurs – RWS Gepubliceerd op: 24 september 2009

Kwaliteitsborging VSE
Aan de orde kwam de nieuwe afsprakenset die Rijkswaterstaat momenteel ontwikkelt voor de ‘Kwaliteitsborging Vraagspecificaties Eisendeel’ (VSE). Projectteams van RWS zullen in de toekomst geconfronteerd worden met een toets op de kwaliteit van de vraagspecificaties, alvorens deze voor uitvraag op de markt mogen worden gebracht. Ook op de vooraf gaande formele besluitmomenten zullen kwaliteitscriteria van toepassing zijn. Bureaus die in opdracht van RWS een vraagspecificatie opstellen, zullen dus ook aan die kwaliteitsnorm moeten voldoen. Deze zal door RWS worden meegegeven bij de opdrachtverstrekking voor het opstellen van een vraagspecificatie. Dit heeft gevolgen waarop bureaus hun producten moeten opleveren. De methode en het kwaliteitskader achter de ‘Werkwijze kwaliteitsborging Vraagspecificaties Eisendeel’ is tijdens de Summerschool toegelicht.

Een workshop ter bewustwording
De Summerschool werd afgesloten met de onvermijdelijke workshop. Na uitleg ging men in drie groepen uiteen met de opdracht om een korte vraagspecificatie door te nemen op onduidelijkheden. Discussie alom over de meest basale onderwerpen, zoals scope beschrijving, raakvlakken en zelfs het begrip ‘bron van een eis’. Medewerkers van RWS en ingenieursbureaus bleken verassend vaak een andere beleving te hebben. Te vaak nog worden instructies en teksten in handreikingen verschillend geïnterpreteerd, zelfs binnen RWS en de ingenieursbureaus zelf. Duidelijk kwam de behoefte naar voren om vaker van gedachten te wisselen over systematiek en afspraken en om gezamenlijk hulpmiddelen te ontwikkelen. RWS is hiermee al druk bezig, maar nog te solitair.

De Summerschool Wordt Vervolgd...
De evaluatie leverde veel tips op voor de volgende bijeenkomst. Graag vooraf dilemma’s en onderwerpen aanleveren om goed onderbouwd beslissingen te kunnen nemen. Ook werd weer aandacht gevraagd voor een open standaard, waarbij iedereen kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de hulpmiddelen. Kortom, deze Summerschool was een aanzet om elkaar beter te leren kennen. De ingenieursbureaus gaven aan open te staan voor een verdere samenwerking met RWS bij het ontwikkelen van hulpmiddelen en een gemeenschappelijk kader voor de uitbesteding van werkzaamheden op het gebied van Systems Engineering.