Revisie werkwijzebeschrijvingen en sjablonen SE Gepubliceerd op: 08 mei 2018

structuur hulpmiddelenElk jaar worden de RWS standaarden voor het vakgebied Systems Engineering gecontroleerd op consistentie met andere standaarden binnen de Werkwijzer RWS. Immers alles is in beweging en het geheel aan kaders, handreikingen en informatie moet actueel blijven en op elkaar aansluiten. April 2018 zijn de SE-werkwijzebeschrijvingen en de bijbehorende sjablonen ter hand genomen.

Omdat er in deze standaarden geen wezenlijke inhoudelijke aanpassingen zijn doorgevoerd, is het vaststellingsproces voor kleine wijzigingen gevolgd, de z.g. snelle route. Dus als projectteams met de vorige versie werken, dan is dat geen probleem.

de wwb's en sjablonen zijn te vinden op de download-pagina

Wat is er geactualiseerd?

Er is gekeken naar het stelsel werkwijzebeschrijvingen (WWB’s) en bijbehorende sjablonen als geheel. Bewust is de revisie kortcyclisch gehouden en gericht doorgevoerd op de onderstaande punten:

  • Verbetering van formuleringen: opmerkingen van gebruikers en aanbevelingen van collegae t.a.v. onduidelijkheden in teksten zijn verwerkt; titels en bestandsnamen zijn geharmoniseerd; WWB-SE-0045 ‘Uitvoeren variantenanalyse’ is heringedeeld en tekstueel aangescherpt met gelijkblijvende inhoud.
  • Toevoeging van de sjablonen: de sjablonen zijn nu in twee vormen beschikbaar: toegevoegd als pdf als bijlage bij de WWB’s én los beschikbaar in Word en Excel om ze projectspecifiek in te vullen. De sjablonen dragen in de bestandsnaam het WWB-nummer en hebben invulinstructies in blauwe verborgen tekst.
  • Verbetering van de opmaak: de lay-out van de WWB’s is verder geüniformeerd; de bijbehorende sjablonen zijn opgemaakt in de nieuwste DocGen Rijkshuisstijl; de nieuwe naam Ministerie Infrastructuur en Waterstaat staat bij het Rijkslint; het vertrouwelijkheidsniveau is geactualiseerd.
  • Onderhoud links en plaatjes:  links naar documenten verwijzen nu (bijna) allemaal naar de Werkwijzer RWS, ontbrekende links toegevoegd, links naar intranet zijn gecontroleerd. Plaatjes en figuren die op beeldscherm of papieren afdruk minder goed leesbaar waren, zijn in een hogere resolutie in de WWB’s opgenomen.

Programmering volgende revisie

Tijdens het actualiseren bleken sommige issues ingrijpender en daardoor tijdrovend. Deze zijn verzameld op issuelijsten voor verbetering op de langere termijn. Het betreft hier met name de WWB-SE-0001 Structureren van eisen en nieuwe WWB’s over bijvoorbeeld Raakvlakanalyses en Ontwerpbesluiten. Deze WWB’s worden gereviseerd of opgesteld na een uitgebreide analyse van gebruikerservaringen.

Het beheer van het stelsel WWB’s en bijbehorende sjablonen voor SE wordt getrokken vanuit de afdelingen ATM en WKI van de dienst GPO. Issues vanuit de projectenpraktijk en voorstellen tot verbetering kunnen worden ingebracht via de CoP SE, het vragenloket.se@rws.nl of rechtstreeks aan de SE adviseurs van werkveld Systeemontwikkeling en Specificeren (SO&S) bij de afdeling ATM.

Joep Thijs en Daan van Werven
Rijkswaterstaat