SE en de Marktvisie Gepubliceerd op: 06 april 2016

De soft skills uit de Leidraad SE helpen om de Marktvisie te implementeren.

Vrijdag 1 april was er een bijeenkomst over ‘versterking van samenwerking in de bouwsector’. Doel was om samen het instrumentarium voor samenwerken te herijken, als uitwerking van de Marktvisie.

In het document ‘Samen Samenwerken’ op www.marktvisie.nu  staat:

Om de marktvisie te implementeren en realiseren, nemen wij, partijen in de keten, allen onze verantwoordelijkheid en veranderen wij onze werkwijze. In Deel 1 zijn de gezamenlijke ambitie, de voorwaarden en de gezamenlijke afspraken voor het vervolg omschreven. In “Samen Samenwerken, de gezamenlijke eerste stappen richting implementatie van de Marktvisie” (Deel 2) maken we duidelijk wat we concreet samen gaan doen.

In de sessie van 1 april zijn concrete ervaringen met samenwerken uitgewisseld. Een voorbeeld: samen op een projectlocatie zitten, helpt enorm.

Op pagina 8 van de Leidraad SE staat:

Regelmatig op één locatie samenwerken, inzetten op communicatie en over disciplines en fasen heen kijken, draagt bij aan samenhang.
 
Projecten worden op dit moment vaak nog disciplinegewijs georganiseerd. Daarbij gaan consortium- of combinatieafspraken nog te vaak over de verdeling van werk en omzet en minder over het borgen van de integraliteit. Zo integraal mogelijk werken en als consortium of combinatie een integraal team opzetten dat over disciplines en fasen heen kijkt, levert winst op in de organisatie van projecten. Bij een integraal ontwerp dienen alle belanghebbenden betrokken te zijn, waaronder ook de beheerder. Het is goed om de verschillende expertises fysiek bij elkaar te brengen en het vakmanschap bij elkaar te organiseren, zowel binnen organisaties als organisatie-overstijgend.

En verder uit de aanbevelingen op pagina 22:

Weet en draag uit dat SE de hele organisatie raakt.
 
De integraliteit van SE gaat verder dan het samenwerken tussen verschillende disciplines en bedrijven. Het vraagt ook om samenwerking binnen deze organisaties. De term ‘Systems Engineering’ kan ervoor zorgen dat mensen denken dat SE alleen de engineering-afdeling betreft. SE is echter niet voorbehouden aan enkele specialisten, het is een werkwijze die de hele organisatie raakt. Betrek daarom die hele organisatie en borg SE in de processen. Zorg dat mensen weten dat en waarom er voor het toepassen van SE wordt gekozen. Maak duidelijk het statement: dit is onze manier van werken en om deze reden doen we het.

Heb jij concrete ideeën hoe SE de Marktvisie kan helpen? Mail ze naar Ron.beem@rws.nl

 handen omhoog voor de Marktvisie

handen omhoog voor de Marktvisie