prestaties stuur je met risicoanalyses Gepubliceerd op: 16 mei 2017

Prestatiesturing staat binnen Rijkswaterstaat centraal. Risicoanalyses stelt Rijkswaterstaat in staat om te sturen op de prestaties van onze systemen. Dit is toepasbaar op bijvoorbeeld viaducten, bruggen, wegen, vaarwegen, dijken, dammen en duinen. De handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses (PRA) gaat in op de manier waarop de prestaties van de systemen bepaald worden door de RAMSSHE€P-aspecten. Het niet voldoen aan de aspecteisen zijn risico’s voor onze netwerken.

De handreiking is hier te downloaden: handreiking PRA

In de handreiking PRA wordt het proces uitgelegd om deze aspecten en de bijbehorende risico’s in beeld te brengen. Als basis hiervoor worden de risicoanalyses gebruikt. Er zijn kortweg twee varianten: een kwalitatieve risicoanalyse (FMECA) en een kwantitatieve risicoanalyse (foutenboom/RCM).

levenscyclysfasen

Bij een kwalitatieve risicoanalyse wordt het risico van falen van het systeem bepaald door het inschatten van kans- en gevolgklassen op de RAMSSHE€P-aspecten. Bij het niet-kritische deel van de infrastructuur van Rijkswaterstaat geeft deze benadering voldoende sturing. Het resultaat van de kwalitatieve risicoanalyse is een set van beheers- en onderhoudsmaatregelen. Hiermee worden de risico’s dusdanig gereduceerd dat kans van falen van het systeem acceptabel klein is geworden.

In een aantal gevallen is de kwalitatieve variant niet voldoende en is een kwantitatieve analyse noodzakelijk. Dit geldt voor systemen die kritisch zijn voor de hoofdsystemen. De kwantitatieve risicoanalyse is een wiskundige berekening of modellering van de kans van falen van het systeem. Hiermee wordt een uitspraak gedaan over de verwachte prestaties van een systeem.

Bij aanleg geeft de kwantitatieve risicoanalyse het vertrouwen dat het te realiseren object voldoende betrouwbaar en beschikbaar zal zijn. In de gebruiksfase geeft de risicoanalyse een relatie tussen de onderhoudskosten en de daarmee samenhangende te verwachten prestatie. De kwantitatieve risicoanalyse biedt ook de mogelijkheid om de onderhoudskosten te minimaliseren.

De resultaten uit de risicoanalyses zijn een belangrijke bron voor de instandhoudingsplannen, die borgen dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

visuele weergave van de inhoud